Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Bà Nguyễn Thị Thiên Mai - Giám đốc Thư viện huyện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Châu Đức

  • 05/05/2020
  • 136

Ngày 04/5/2020, UBND huyện Châu Đức tổ chức hội nghị công bố Quyết định sáp nhập Đài Truyền thanh, Thư viện vào Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao  huyện Châu Đức.


Bà Nguyễn Thị Thiên Mai - Giám đốc Thư viện huyện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Châu Đức

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Châu Đức có trụ sở làm việc tại Số 45, đường Lý Thường Kiệt, thị trấn Ngãi Giao. Thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 cơ quan là Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Đài Truyền thanh và Thư viện. Sau khi sáp nhập, trung tâm có 29 biên chế và 10 hợp đồng lao động. Cơ cấu tổ chức bộ máy gồm: Giám đốc và 2 Phó Giám đốc, 4 tổ chuyên môn nghiệp vụ.

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Châu Đức có chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện; hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao các cấp trực thuộc địa phương quản lý; tổ chức các dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao...

Bà Nguyễn Thị Thiên Mai, Giám đốc Thư viện huyện Châu Đức được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Châu Đức.

HT

Thư viện tỉnh BR-VT