Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ

  • 18/03/2021
  • 37
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Chi tiết Nghị định:

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=201042