Nguyễn Văn Cừ: một số tác phẩm

  • 01/07/2022
  • 72
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)


Nguyễn Văn Cừ: một số tác phẩm / Hoàng Phong Hà ... [và những người khác] biên soạn. -Hà Nội: Nxb. Chính Trị Quốc Gia, 2010.

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912 - 26/8/1941) là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Cuộc đời và sự nghiệp tuy quá ngắn ngủi, nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã để lại một dấu ấn lịch sử chói lọi mãi mãi không phai mờ trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Một trong những biểu hiện nổi bật trong hoạt động của đồng chí là sự vận dụng cao độ cả nhiệt tình và tri thức cách mạng, là sự kết hợp chặt chẽ cả lý luận và thực tiễn. Đồng chí đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam, cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa cao đẹp. Toàn bộ cuộc đời hoạt động của đồng chí Nguyễn Văn Cừ là một tấm gương sáng chói về phẩm chất cao quý của người cộng sản, thể hiện tư chất của một lãnh tụ tài năng, sáng tạo.

Nhằm giúp bạn đọc nghiên cứu, tìm hiểu về tài năng và đức độ của đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí thư của Đảng từ khi còn rất trẻ nhưng đã có những đóng góp quan trọng cho cách mạng Việt Nam, Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT) trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách Nguyễn Văn Cừ: một số tác phẩm của Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia.

Trong quá trình hoạt động cống hiến cho Đảng và cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã có nhiều tác phẩm và bài viết mang tính sáng tạo về mặt lý luận và có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Trong cuốn sách Nguyễn Văn Cừ: một số tác phẩm này, chủ yếu tập hợp những bài viết được đăng trên báo Dân chúng (cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Đông Dương) và một số tác phẩm, bài viết tiêu biểu của đồng chí được in trong những năm 1938 - 1939.

Nội dung các bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đề cập nhiều vấn đề quan trọng về chủ trương, đường lối của Đảng chỉ đạo vận động quần chúng nhân dân đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ, tự do ngôn luận … trong cao trào cách mạng 1938 - 1939; đặc biệt là những sáng tạo lý luận, phương pháp tập hợp quần chúng cách mạng, xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất, phân tích và nhận định về thời cơ cách mạng; vấn đề xây dựng lực lượng cách mạng trong thời kỳ vận động giải phóng dân tộc, thành lập mặt trận chống chủ nghĩa phátxít (trước và sau khi nổ ra Chiến tranh thế giới thứ hai)…

Gần 90 năm đã trôi qua, nhưng các bài viết và những tác phẩm của Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ đã và vẫn là niềm tự hào, là tài sản trí tuệ của Đảng ta, đồng thời ghi nhận sự cống hiến sáng tạo của Đảng vào kho tàng lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Qua cuốn sách Nguyễn Văn Cừ: một số tác phẩm một lần nữa cho chúng ta thấy tấm gương anh dũng hy sinh và những cống hiến lớn lao của người cộng sản trẻ tuổi Nguyễn Văn Cừ - một nhà lý luận xuất sắc, một lãnh tụ tài năng của Đảng, đã trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Sách hiện có tại Thư viện tỉnh BR-VT. Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

Thảo My

Phòng Công tác Bạn đọc - Thư viện tỉnh BRVT