BẢN TIN NỔI BẬT

SÁCH CHUYÊN ĐỀ "KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2018)"

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Thư viện huyện Châu Đức tăng cường xây dựng tủ sách pháp luật

Nhằm tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của người dân, giúp người dân có thể tiếp cận tài liệu pháp luật như nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn mới nhất…, Thư viện huyện Châu Đức đã xây dựng Tủ sách Pháp luật với hơn 500 bản tài liệu.

TỔNG QUAN THƯ VIỆN TỈNH BRVT

Cơ cấu tổ chức

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Thư viện tỉnh BR-VT, tổ chức bộ máy của Thư viện tỉnh được sắp xếp như sau:

THƯ VIỆN TỈNH BRVT - THÔNG BÁO

GIỚI THIỆU SÁCH