14/10/2015

Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2016

 Để triển khai thực hiện các nội dung tại Chỉ thị số 11/CT-TTg, ngày 29/5/2015, Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2016. Ngày 01/7/2015 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành công văn số 4615/UBND-VP, về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

     Thực hiện công văn hướng dẫn số 897/SVHTTDL-KHTC, ngày 06/7/2015 của Sở VHTTDL và trên cơ sở mục tiêu phát triển ngành thư viện công cộng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 theo nội dung Đề án phát triển ngành đã được UBND tỉnh phê duyệt, Thư viện tỉnh xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, các chỉ tiêu phát triển và nhóm giải pháp thực hiện nhiệm vụ như sau:

     * Về mục tiêu phát triển

     - Xây dựng văn hóa đọc tại hệ thống Thư viện cơ sở là nền tảng để phát triển ngành Thư viện tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu là mục tiêu thường xuyên của Thư viện tỉnh;

     - Hoàn thiện và đưa thư viện điện tử vào hoạt động song hành với hoạt động thư viện truyền thống nhằm tạo động lực thúc đẩy và từng bước hiện đại hoá hoạt động thư viện toàn ngành.

     * Về nhiệm vụ trọng tâm

     Tập trung mọi nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm làm khâu đột phá nhằm tạo tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của hệ thống thư viện toàn ngành trên các lĩnh vực then chốt như sau:

     - Phát huy cao nhất hiệu quả trong công tác tổ chức, quản lý; công tác đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ thư viện toàn ngành.

     - Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án trong lĩnh vực thư viện: Đề án Xã hội hoá hoạt động văn hoá trong lĩnh vực thư viện; Đề án trang bị sách cho các xã nông thôn mới; Đề án trang bị sách báo, trang bị tủ, kệ sách cho các xã, phường, thị trấn thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương; Triển khai Đề án Phát triển ngành Thư viện tỉnh BR-VT giai đoạn 2016 - 2020 bằng các tiểu dự án:

     + Đưa Dự án Thư viện điện tử tỉnh BR-VT vào hoạt động song hành với hoạt động thư viện từ Thư viện tỉnh đến thư viện huyện, thành phố.

     + Tiếp tục triển khai bổ sung kho quỹ sách Luân chuyển, Lưu động và Quỹ sách tài trợ của địa phương cho các thư viện cấp huyện, cấp xã.

     + Số hoá tài liệu quý hiếm, bổ sung nguồn tài liệu số, tài liệu điện tử phục vụ cho hoạt động của thư viện điện tử.

     - Bổ sung sách, báo thường xuyên để làm phong phú nguồn tài liệu thư viện: sách giấy, sách điện tử, tài liệu số hoá. Sưu tầm tài liệu địa chí toàn văn tại các trung tâm lưu trữ trên toàn quốc và số hoá nguồn tài liệu địa chí, tài liệu quý hiếm trong tỉnh.

     - Thống nhất và hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động thư viện cấp huyện thuộc UBND cấp huyện trong toàn tỉnh. Đồng thời tiếp tục phối hợp và duy trì xây dựng tủ sách Bưu điện Văn hoá xã giữa Sở VHTTDL và Sở Thông tin – Truyền thông. Tăng cường công tác luân chuyển phục vụ sách, báo và hỗ trợ nghiệp vụ cho hệ thống thư viện cơ sở (180 thư viện cơ sở, trường học/năm); phối hợp phục vụ sách, báo cho cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1, khu vực biển đảo trong toàn tỉnh; Lữ đoàn 171, Trại giam Xuyên Mộc.

     - Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, trưng bày, triển lãm sách báo phục vụ các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị - kinh tế nổi bật của đất nước và địa phương trong năm 2016: Hội Báo xuân; Ngày Hội Đọc sách Việt Nam, ngày Sách và Bản quyến thế giới; Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Bầu cử Quốc hội khoá XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021...

     - Triển khai các hoạt động hè trong toàn tỉnh và chung kết Hội thi kể chuyện sách thiếu nhi và Ngày hội sách tuổi thơ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2016 và Tham gia Liên hoan Kể chuyện sách thiếu nhi của Liên hiệp Thư viện khu vực MĐNB&CNTB và toàn quốc.

     - Đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT để đưa thư viện điện tử vào hoạt động năm 2016 như: trang bị hệ thống máy chủ, máy trạm; hoàn chỉnh việc nâng cấp website; mua sắm các phần mềm chuyên dụng; phần mềm diệt virút và các phần mềm quản lý, sao lưu dữ liệu; tích hợp các phần quản lý thư viện ilib 4.0; phần mềm quản lý thư viện số Ilib Di, phần mềm đọc sách điện tử vào website để phục vụ bạn đọc trực tuyến thông qua các thiết bị di động hiện đại. Hoàn thiện cài đặt phần mềm quản lý thư viện ilib 3.6 cho hệ thống thư viện cấp huyện.

     * Các chỉ tiêu hoạt động cơ bản năm 2016

     - Bổ sung tài liệu (In và điện tử):                                6.000 bản

     - Bổ sung sách Đề án phát triển ngành                        25.000 - 30.000 bản

     - Sưu tập toàn văn địa chí BR-VT                                40.000 trang tài liệu

     - Tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành:                          02 lớp

     - Báo, tạp chí:                                                           350 loại

     - Lượt bạn đọc:                                                         250.000 lượt

     - Lượt sách báo phục vụ:                                            950.000 lượt

     - Số thẻ thư viện cấp mới:                                           1.300 thẻ

     - Luân chuyển và lưu động:                                        180 đơn vị cơ sở

     - Trưng bày, triển lãm sách báo:                                  30 lần

     - Phát hành sản phẩm thông tin định kỳ:                      02 loại

     - Phát hành sản phẩm thông tin không định kỳ:            10 bộ sưu tập

     - Thông tin chuyên đề:                                               22 chuyên đề

     * Các giải pháp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016

      Để đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu phát triển thư viện năm 2016 như kế hoạch đề ra, Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đề ra 3 nhóm giải pháp cơ bản: nhóm giải pháp về tổ chức bộ máy; nhóm giải pháp về hoạt động và nhóm giải pháp về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Trong đó, các nhóm giải pháp đã tập trung làm rõ và giải quyết được các vấn đền then chốt nhằm giúp triển khai các các hoạt động đạt hiệu quả cao như:

     - Đẩy mạnh phân cấp trong hoạt động quản lý, công tác phối hợp giữa các phòng chuyên môn và cá nhân phụ trách công việc nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và năng động của CBVC.

     - Đầu tư, bổ sung làm phong phú nguồn tài liệu thư viện kể cả tài liệu sách, báo truyền thống và tài liệu số hoá, tài liệu điện tử; đa dạng hoá các hình thức phục vụ bạn đọc, kết hợp song song giữa phục vụ truyền thống và phục vụ qua website thư viện.

     - Phát huy hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền nhằm quảng bá hoạt động thư viện đến với mọi đối tượng bạn đọc thông qua các kênh thông tin: phối hợp phục vụ luân chuyển và lưu động sách đến hệ thống thư viện cơ sở, trên website thư viện, thông qua các Hội thi, hội diễn…

     - Triển khai dự án thư viện điện tử một cách đồng bộ, đạt hiệu quả trong việc kết nối giữa thư viện tỉnh và 8 thư viện huyện, thành phố./.

 Thế Vinh

Thư viện tỉnh BR-VT