Nguồn lực Thông tin

 Từ số vốn tài liệu ban đầu khoảng 3.000 bản do Thư viện tỉnh Quảng Ninh gửi tặng, đến năm 1979, thư viện đã có một phòng mượn và một phòng đọc 30 chỗ ngồi với tổng diện tích 215m2, vốn tài liệu đã tăng lên 25.681 bản sách và 70 loại báo - tạp chí. Hàng năm số thẻ bạn đọc được cấp, số lượt ngưòi và lượt tài liệu phục vụ cũng không ngừng tăng lên.Trong năm 1979, thư viện đã phục vụ 6.293 lượt ngưòi/14.280 lượt tài liệu cho gần 500 thẻ bạn đọc đã cấp trong năm. Sự trưởng thành đó là điều kiện tiên quyết để đáp ứng nhu cầu mới của nhân dân đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo.

Trong vòng 10 năm (1981 - 1992), phục vụ nhân dân trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, xã đảo Long Sơn và quận Côn Đảo, Thư viện đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo đã không ngừng phát triển và trưỏng thành. Vốn tài liệu từ 31.439 bản sách và 70 loại tạp chí vào năm 1981 đã tăng lên đến 70.000 bản sách và 150 loại tạp chí vào năm 1991. Số lượt người phục vụ, từ 12.000 lượt người/21.000 lượt tài liệu năm 1981 đã tăng lên 37.500 lượt người/65.000 lượt tài liệu vào năm 1991.

Đến nay, Thư viện tỉnh BR-VT có 280.000 bản sách và 430 loại báo, tạp chí.