14/11/2017

Trí thức Việt Nam với phong trào giải phóng dân tộc từ đầu thế kỷ XX đến 1945

Trí thức Việt Nam : Với phong trào giải phóng dân tộc từ đầu thế kỷ XX đến 1945 / Nguyễn Đình Thống chủ biên. - Hà Nội : Văn hóa - Văn nghệ, 2017. - 291 tr. ; 21 cm.

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, đặc biệt những thắng lợi trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã khảng định vị trí, vai trò, đóng góp to lớn của đội ngũ tri thức. Trong một số thời kỳ lịch sử, trí thức từng chỉ được nhìn nhận như một tầng lớp trung gian, đứng giữa giai cấp này hay giai cấp khác, một tầng lớp không cơ bản của xã hội, tầng lớp không có hệ tư tưởng, tầng lớp dễ ngả nghiêng, dao động, tầng lớp dễ bị giai cấp thống trị lợi dụng.

Để nghiên cứu vai trò của tri thức Việt Nam mà trọng tâm là giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX; đây là giai đoạn lịch sử đặc biệt với sự xuất hiện của đội ngũ tri thức mới – tri thức tân học, cùng với sự chuyển biến nhận thức tư tưởng của đội ngũ tri thức Nho học trước những tác động của thời đại, trong nỗi trăn trở trước vận mệnh dân tộc. Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc chuyên khảo: Tri thức Việt Nam với phong trào giải phóng dân tộc từ đầu thế kỷ XX đến 1945.

Chuyên khảo góp phần làm rõ hành trình cứu nước của đội ngũ trí thức, sau khi ngọn cờ Cần Vương bất lực trước nhiệm vụ cứu nước mới, cuối cùng lựa chọn con đường giải phóng dân tộc gắn với cách mạng vô sản, với những chuyển biến sinh động mà tri thức luôn là lực lượng tiên phong, có bộ phận tiên phong giác ngộ và truyền bá Chủ nghĩa Mác – Lê nin, có bộ phận đến muộn hơn, và có những bộ phận có quan điểm, tư tưởng riêng, song vẫn bằng cách này hay cách khác đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Dù quan điểm tư tưởng còn có chỗ khác nhau, nhưng mẫu số chung của tri thức Việt Nam vẫn là ý thức trách nhiệm trước vận mệnh dân tộc.

Cuốn sách đã trình bày những nghiên cứu về trí thức với tư cách là một tầng lớp xã hội, là một bộ phận ưu tú của dân tộc, với sự đa dạng về nguồn gốc xuất thân, về quan điểm lập trường, về môi trường hoạt động, về sự lựa chọn cá nhân nhưng thống nhất về vai trò của người trí thức trước vận mệnh của dân tộc. Đánh giá đúng vai trò của trí thức Việt Nam trong lịch sử Việt Nam trong lịch sử là tiền đề để nhận thức đúng đắn và phát huy vai trò của đội ngũ tri thức trong giai đoạn hiện tại, góp phần thiết thực vào việc xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đánh giá trí thức, không chỉ căn cứ vào nguồn gốc xuất thân, không chỉ căn cứ trên trình độ học vấn mà quan trọng nhất là năng lực sáng tạo và trách nhiệm xã hội. Kết quả hoạt động của tri thức là sản phẩm sáng tạo, vì thế, tri thức luôn đồng hành với tiến bộ của dân tộc và thời đại. Điều này đúng với thực tiễn hoạt động của đội ngũ trí thức nửa đầu thế kỷ XX và còn đúng trong giai đoạn lịch sử hiện nay!

Trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc!

Chi đoàn Thư viện tỉnh BR-VT