10/01/2018

Tài liệu tuyên truyền “Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI..."

Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, sự bùng nổ của công nghệ thông tin trong thời đại mới. Đồng thời, đẩy mạnh việc thể chế hóa, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Để tổ chức tốt công tác tuyên truyền ở cơ sở về Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) biên soạn và phát hành cuốn tài liệu về công tác tuyên truyền Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Cuốn tài liệu gồm Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu bền vững đất nước; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/1/1998 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Hướng dẫn số 15-HD/BTGTW ngày 14/10/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Quyết định số 4655/QĐ-BVHTTDL ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành TW khóa XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đây là những nội dung quan trọng cần được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Qua đó, khẳng định văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cuốn Tài liệu tuyên truyền “Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” hiện đang có tại Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Rất hân hạnh phục vụ quý bạn đọc!