06/02/2018

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỒNG LĨNH, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH: Phát huy cao độ các nguồn lực, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2018

Năm 2017, dù còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đây là tiền đề để tỉnh tiếp tục phát huy các nguồn lực, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2018. Nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nội dung như sau:

Thưa đồng chí, năm 2017 là năm Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí cho biết kết quả nổi bật trong năm 2017, trong đó có công tác xây dựng Đảng của tỉnh?

Đ/c Nguyễn Hồng Lĩnh: Năm 2017 vừa qua được xác định là năm tăng tốc của tỉnh trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI đã đề ra. Với sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh cũng đạt được những kết quả hết sức tích cực, tiếp tục được đổi mới theo hướng cụ thể, sát thực tiễn, đi vào những vấn đề mà người dân và đảng viên quan tâm; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được tăng cường, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh có ý thức, trách nhiệm hơn, phục vụ tốt hơn cho nhân dân và doanh nghiệp, được nhân dân và doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ, trong đó có những nét nổi bật đáng chú ý như sau:

Thứ nhất, công tác tư tưởng chính trị được tích cực triển khai, có nhiều nét đổi mới hiệu quả hơn. Đã tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2017 bằng hình thức trực tuyến đến 8 huyện, thành phố. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước. Đề ra các giải pháp để nâng cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống khuynh hướng, biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị; tăng cường việc phổ biến, đưa những thông tin chính thống đến các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ hưu trí.

Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT năm 2017 đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào khởi nghiệp của tỉnh.

Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham quan mô hình nông nghiệp thông minh 4.0 của trang trại Vifarm (phường 12, Tp. Vũng Tàu). Ảnh: Thanh Trí

Thứ hai, tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; ban hành 22 kế hoạch, quy định, đề án quan trọng để tổ chức triển khai thực hiện về công tác cán bộ; hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai việc rà soát để có biện pháp chấn chỉnh những trường hợp bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định trong công tác cán bộ tại các địa phương, đơn vị. Chuyển đổi vị trí công tác đối với những cán bộ, công chức, viên chức ở các khâu, lĩnh vực trì trệ, yếu kém làm ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh. Triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tổ chức bộ máy, thực hiện tốt Nghị quyết số 39-NQ/TW, Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác phát triển đảng viên đạt kết quả tốt, đã kết nạp được 1.831 đảng viên (tăng 35 đảng viên so với cùng kỳ), trong đó có 113 đảng viên trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, tăng 47% so với năm 2016; lũy kế từ đầu nhiệm kỳ đã kết nạp được 4.805 đảng viên, đạt 53,755 so với Kế hoạch giai đoạn 2015-2020.

Thứ ba, nội dung kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã cơ bản bám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, các chỉ đạo của Tỉnh ủy; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng lên, trong đó đã tập trung nhiều hơn vào cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, các đồng chí là cấp ủy viên. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời chỉ đạo tiến hành kiểm tra, giám sát đối với những trường hợp đảng viên, tổ chức Đảng mà báo chí, dư luận phản ánh.

Thứ tư, triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả và đã đạt được kết quả tốt trên các mặt công tác nội chính, quốc phòng, quân sự ở địa phương. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2017; tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện Châu Đức, diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Tân Thành và diễn tập xử lý tình huống khủng bố tại trụ sở UBND tỉnh. Đã ban hành một số quy định, chương trình, kế hoạch lớn để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng; cho chủ trương thành lập bộ phận giúp việc cấp ủy huyện, thành phố trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt để xử lý những vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Thứ năm, công tác dân vận được quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả. Đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh và một số hội quần chúng tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022; tổ chức Hội thảo về “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng trong tình hình mới”; thành lập Tổ công tác theo dõi, nắm thông tin những vụ việc phức tạp, bức xúc trong nhân dân trên địa bàn tỉnh. Việc thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 217,218-QĐ/TW của Bộ Chính trị bước đầu đã có kết quả tích cực.

Tiếp nối hiệu quả của việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, trong năm 2017, Đảng bộ tỉnh đã đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đề nghị đồng chí cho biết những tác động tích cực của việc triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh và năm 2018, Đảng bộ tỉnh sẽ đẩy mạnh nội dung này như thế nào?

Qua một năm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh, cụ thể: Tỉnh ủy đã tổ chức triển khai học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2017 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Tập trung lựa chọn, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm, nhất là trong lĩnh vực tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống gắn với việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4. Các tổ chức Đảng đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ; trong đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức Đảng hàng năm. Bên cạnh đó, các cơ quan Báo, Đài xây dựng chuyên trang, chuyên mục và đăng phát vào các vị trí, khung giờ trang trọng để nội dung có sức lan tỏa; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch, thông tin sai trái, xuyên tạc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những âm mưu chống phá của các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch.

Qua đánh giá tình hình thực hiện năm 2017, Đảng bộ tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xem đây là việc làm thường xuyên, hàng ngày, là nhu cầu thiết thân của mỗi người để phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng, học tập và làm theo Bác, góp phần đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ rõ. Trong đó, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo hàng năm trên tinh thần chọn một số công việc, vấn đề cụ thể mang tính chất đột phá nhằm khắc phục các hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết; thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2018 với chủ đề: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, sinh hoạt ở các đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tự giác, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, bí thư cấp ủy, người đứng đầu và lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể các cấp; xác định đây vừa là yêu cầu bắt buộc, vừa là ý thức, tự giác của người đứng đầu nhằm củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở tất cả các cấp; tổ chức rút kinh nghiệm, phê bình, nhắc nhở đơn vị, cá nhân thực hiện chậm, thiếu chủ động, sáng tạo, không tốt, để xảy ra sai phạm; đồng thời kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những nhân tố mới, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt”, chú trọng biểu dương, khen thưởng đối với người lao động ở cơ sở, những việc làm nhỏ, bình di, gần gũi với quần chúng nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao ngọn lửa truyền thống của Đáng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho thế hệ trẻ tại Cầu truyền hình "Tiếp bước cha anh". Ảnh: Phúc Lưu

Cuối năm 2017, cùng với cả nước, Đảng bộ tỉnh đã triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) với 4 Nghị quyết chuyên đề. Trong đó đặc biệt là Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong năm 2018, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định tập trung chỉ đạo trọng tâm những nội dung gì để đạt được những yêu cầu đặt ra, thưa đồng chí?

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp để cho ý kiến góp ý đối với Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương, trên cơ sở đó sẽ tiếp tục hoàn thiện để ban hành và triển khai thực hiện. Theo đó, định hướng trong năm 2018 sẽ tập trung thực hiện những nội dung sau:

Thứ nhất, hoàn thành và triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án vị trí việc làm của các cơ quan trong hệ thống chính trị nhằm xác định cụ thể các vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, trên cơ sở đó thực hiện tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Trung ương. Cách làm là không phải giảm bình quân như nhau mà có đơn vị sẽ giảm 10%, có đơn vị sẽ giảm 15%, hoặc nhiều hơn, cũng có đơn vị giữ nguyên hoặc thậm chí tăng biên chế để đáp ứng nhiệm vụ đề ra nhưng tổng thể toàn tỉnh đến năm 2021 sẽ phải giảm 10% tổng biên chế được giao.

Thứ hai, thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập một số cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của Trung ương và điều kiện thực tế của địa phương, đồng thời rà soát, sắp xếp lại các bộ phận, phòng, ban trong từng cơ quan, đơn vị theo hướng sáp nhập các bộ phận có chức năng, nhiệm vụ tương đồng nhau, giảm biên chế bộ phận trung gian, phục vụ, tăng biên chế tham mưu trực tiếp.

Thứ ba, thực hiện việc rà soát, đánh giá, sắp xếp, chuyển đổi cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, tiến hành phân loại đơn vị sự nghiệp để thực hiện các hình thức chuyển đổi mô hình phù hợp theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm hoặc chuyển đổi mô hình các đơn vị sự nghiệp công lập có thu sang công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần; hợp nhất, sáp nhập các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ giống hoặc gần giống nhau, giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả để thu gọn đầu mối, giảm biên chế; thực hiện chuyển một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhận.

Thứ tư, thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng ở một số địa phương, đơn vị có đủ điều kiện để rút kinh nghiệm và nhân rộng trong những năm tiếp theo.

Trước thềm năm mới 2018 - Xuân Mậu Tuất, đồng chí muốn nhắn gửi gì tới Đảng bộ, quân và dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?

Nhân dịp năm mới 2018 và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin kính chúc toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh đón một mùa Xuân thật ấm áp, vui tươi, hạnh phúc bên gia đình và người thân; cùng nhau đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2018 đã đề ra.

Xin cảm ơn đồng chí!

Sơn Trà (thực hiện)

Nguồn: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (Báo Xuân 2018)