08/05/2018

Sức sống của Cách mạng tháng Mười Nga trong thời đại ngày nay

Nguyễn Bá Dương. Sức sống của Cách mạng tháng Mười Nga trong thời đại ngày nay / Nguyễn Bá Dương chủ biên. - Hà Nội. : nxb. Quân đội nhân dân. 21 cm. ĐTTS ghi: Viện Khoa học xã hội nhân văn Quân sự

T.5: Vấn đề xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa . - 2017. - 231tr.

Cách mạng tháng Mười Nga có ý nghĩa lịch sử lớn lao, mang tầm vóc thời đại, mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại - thời đại cả nhân loại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Từ đây, giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản bắt tay vào sự nghiệp xây dựng một chế độ mới - xã hội chủ nghĩa.

Cuốn sách gồm 3 chương:

Chương một: Xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa từ thực tiễn Cách mạng tháng Mười Nga.

Chương hai: Xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới theo lý tưởng Cách mạng tháng Mười Nga và bài học kinh nghiệm.

Chương ba: Nhân tố tác động và định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

Hơn 100 năm qua, giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở các nước xã hội đã noi theo tấm gương, tinh thần và lý tưởng của Cách mạng tháng Mười Nga, kiên cường đấu tranh, bảo vệ và xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa, đạt được những thành tựu hết sức to lớn. Một trong những thành tựu vĩ đại đó là giành, giữ và xây dựng nên Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Nhà nước xã hội chủ nghĩa ra đời từ lý tưởng Cách mạng tháng Mười Nga để lại nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn sâu sắc. Giá trị và ý nghĩa lịch sử của nó cần được nghiên cứu, tổng kết đúc rút thành những bài học, chỉ ra phương hướng phát huy những giá trị khoa học và cách mạng về xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa cho phù hợp với tình hình thực tiễn cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam hiện nay.

Với các bối cảnh ra đời Nhà nước xã hội chủ nghĩa khác nhau, cùng những đặc điểm về xây dựng Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa ở Liên Xô, Trung Quốc, Cuba, Việt Nam một lần nữa chứng minh cho sức sống của Cách mạng tháng Mười Nga. Những thành công, cũng như chưa thành công trong quá trình xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa ở các nước xã hội chủ nghĩa trong 100 năm qua trở thành bài học kinh nghiệm quý giá cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động, nhất là các đảng cộng sản và các nước xã hội chủ nghĩa trên con đường đấu tranh giữ vững, xây dựng, bảo vệ chế độ và nhà nước xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc, những học giả, nhà nghiên cứu tìm hiểu về Cách mạng tháng Mười Nga!

Chi đoàn thanh niên Thư viện tỉnh BR-VT