...
Phân loại DDC: 9(V)1,959.703
Tác giả: Dương Kính Quốc
Thông tin xb: Hà Nội: Nxb. Khoa học xã hội, 1988
Mô tả vật lý: 301 tr.: bảng, bản đồ, 19 cm
Tóm tắt: Khái quát cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Thực dân Pháp và hệ thống chính quyền của thực dân Pháp ở Việt nam thời kỳ trước Cách mạng tháng 8-1945.
Từ khóa: Lịch sửChống pháp

Tìm kiếm thêm