...
Phân loại DDC: 91(V236),915.59769
Tác giả: Trương Trổ
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1993
Mô tả vật lý: 200 p., 20 cm
Tóm tắt: Lịch sử, thiên nhiên, con người Đà Lạt. Triển vọng phát triển Đà Lạt đến năm 2000
Từ khóa: Đà LạtDu lịch

Tìm kiếm thêm