...
Phân loại DDC: N(711).3=V
Tác giả: Sheldon, Sidney
Thông tin xb: H.: Văn học, 1993
Mô tả vật lý: 198 tr., 19 cm
Từ khóa: Văn học hiện đạiTiểu thuyếtVăn học Mỹ

Tìm kiếm thêm