...
Phân loại DDC: 378.010680959777
Tác giả: Nguyễn, Thiện Thắng
Tóm tắt: Mục tiêu đào tạo ở các trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu chuẩn bị cho sinh viên khi ra trường có hệ kiến thức và thái độ nghề nghiệp căn bản cần thiết để tiếp cận và đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
Từ khóa: Cao đẳngKỹ năng sư phạmHọc tậpGiáo dụcBà Rịa - Vũng Tàu092017
Nguồn trích: Tạp chí Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu; 2017. - Số 10. - Ngày 28, tháng 9. - tr. 28-32
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 133823 4875 Kb ( lượt tải)   ĐK mượn

Tìm kiếm thêm