...
Phân loại DDC: 398.095976
Tác giả: Tô, Ngọc Thanh
Thông tin xb: Hà Nội: Nxb: Mỹ thuật, 2017
Mô tả vật lý: 316 tr., 21 cm
Tóm tắt: Bâhnar là một dân tộc nói tiếng Môn- Khơme, tiếng nói của cư dân sinh tụ vùng này từ thời cổ đại.Là một cư dân ổn định về ý thức cộng đồng tộc người , về vùng lãnh thổ cư trú và văn hóa dân tộc mình.
Từ khóa: Fôn Clo Bâhnar

Tìm kiếm thêm