...
Phân loại DDC: 390.0959714
Tác giả: Hoàng, Tuấn Cư
Thông tin xb: Hà Nội: Nxb: Hội Nhà văn, 2017
Mô tả vật lý: 184 tr., 21 cm
Tóm tắt: Khái quát về Lượn, hát ví trong lễ hội Lồng Thồng một thời rực rỡ của người Tày ở Định Hóa. Định Hóa cách thành phố Thái Nguyên khoảng 50 km, có 24 xã, 460 thôn bản, dân số khoảng 9 vạn người gồm : Tày, Kinh, Nùng,...
Từ khóa: Lượn lồng thồngHát víNgười TàyĐịnh HóaThái Nguyên

Tìm kiếm thêm