...
Phân loại DDC: 390.09597
Tác giả: Lò, Xuân Dừa
Thông tin xb: Hà Nội: Nxb: Mỹ thuật, 2017
Mô tả vật lý: 160 tr., 21 cm
Tóm tắt: Phối hợp với các nghệ nhân để sưu tầm các thể hát đang, hính và rưn, sưu tầm nghiên cứu góp phần phục dựng lại lễ hội Khai hạ, tục chơi hang Vàng bản Mõ xã Tân Lang.Kể từ khi phục dựng 2013 gắn với phong tặng nghệ nhân dân gian, tổ chức vào ngày 7 tết âm lịch đã được dân bản trân trọng giữ gìn và phát huy.
Từ khóa: Đời sống xã hộiTập quánXã Tân Lang

Tìm kiếm thêm