...
Phân loại DDC: 390
Tác giả: Nguyễn, Văn Kể
Thông tin xb: Hà Nội: Nxb: Hội Nhà văn, 2017
Mô tả vật lý: 232 tr., 21 cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu hai câu chuyện : truyện Kình Lương pya po, truyện Bần Vương Sảo Mạ. Cả hai truyện này đều được lưu truyền trong các khu dân cư của dân tộc Tày thuộc huyện Vị Xuyên, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
Từ khóa: Kình LươngPya po

Tìm kiếm thêm