...
Phân loại DDC: 390
Tác giả: Phan, Thị Hồng
Thông tin xb: Hà Nội: Nxb: Hội Nhà văn, 2017
Mô tả vật lý: 448 tr., 21 cm
Tóm tắt: Nhóm H' Mon Giông Bahnar và danh nghệ diễn xướng sáng tạo và gìn giữ qua nhiều thế kỷ di sản sử thi đồ sộ trong văn học dân gian các dân tộc bản địa Tây Nguyên có phần đóng góp quan trọng của người Bhnar, một cộng đồng tộc người sinh sống chủ yếu phía Bắc vùng đất.
Từ khóa: H &aposMonGiông mài đao

Tìm kiếm thêm