...
Phân loại DDC: 75(075),757
Tác giả: Xuân Mai
Thông tin xb: Hà Nội: Mỹ thuật, 1993
Mô tả vật lý: 293 tr.: hình vẽ, 26 cm
Tóm tắt: Giới thiệu các tư thế, động tác vẽ: Trầm tư, đọc sách, chải đầu, hóa trang trong nhảy múa, đi, đứng, ngồi nằm, chơi thể thao....
Từ khóa: Hội họa

Tìm kiếm thêm