...
Phân loại DDC: 398.0959789
Tác giả: Nguyễn, Hữu Hiếu
Thông tin xb: Hà Nội: Nxb: Sân khấu, 2017
Mô tả vật lý: 724 tr.: ảnh, 21 cm
Tóm tắt: Khái quát về vùng đất và con người , thành tố quan trọng cấu thành văn hóa dân gian miệt Sa Đéc, đời sống vật chất, đời sống tâm linh. Giới thiệu về văn học dân gian, nghệ thuật diễn xướng và trò chơi dân gian mang nét chung của Nam Bộ.
Từ khóa: Văn hóaDân gianSa Đéc

Tìm kiếm thêm