...
Phân loại DDC: 615.33
Tác giả: Nguyễn Mạnh Phát
Thông tin xb: H.: Thể dục thể thao, 1979
Mô tả vật lý: 75tr, 20cm
Tóm tắt: Phương pháp thể dục chữa bệnh hen phế quản là luyện thở kết hợp với các động tác thể dục và xoa bóp
Từ khóa: Thể dục chữa bệnhHen phế quản

Tìm kiếm thêm