...
Phân loại DDC: 394.09597
Tác giả: Nguyễn, Quang Lê
Thông tin xb: Hà Nội: Mỹ thuật, 2017
Mô tả vật lý: 694 tr., 21 cm
Tóm tắt: Cuốn sách chuyên khảo, tập trung khảo cứu về bản sắc văn hóa dân tộc theo tiến trình văn hóa lễ hội của người Việt, có đối chiếu với tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.
Từ khóa: Bản sắc văn hóaDân tộcLễ hội truyền thốngViệt Nam

Tìm kiếm thêm