...
Phân loại DDC: 390.0959718
Tác giả: Lò, Xuân Dừa
Thông tin xb: Hà Nội: Hội nhà văn, 2017
Mô tả vật lý: 462 tr., 21 cm
Tóm tắt: Công trình Một số tục làm mụ của người Mường vùng Mường Lang là công trình thứ hai cùng tên tiếp nối với công trình thứ nhất.Công trình đã khái quát về đặc điểm địa lý lịch sử, kinh tế - văn hóa xã hội xã Mường Lang. Từ đó phiên âm và phiên dịch hai loại bài : Mo làm Mụ cho con trẻ mới sinh đến hai tuổi Mo làm Mụ cho con trẻ từ hai đến mười hai tuổi và cách mượn ông Hông làm thầy mo Mụ.
Từ khóa: Tục làm MụNgười MườngSơn La
Nguồn trích: Một số tục làm mụ của người Mường vùng Mường Lang ( Phù yên, Sơn La); 2017; Hội nhà văn; Hà Nội

Tìm kiếm thêm