...
Phân loại DDC: 390.09597
Tác giả: Ngô, Văn Ban
Thông tin xb: Hà Nội: Mỹ thuật, 2017
Mô tả vật lý: 559 tr.: hình ảnh, 21 cm
Tóm tắt: Khái quát về cái răng, cái lưỡi, cái tai, cái mũi, cái trán, cái cổ, cái vai, cái ngực, cái bụng, cái lưng, cái tay, cái chân, làn da qua tục ngữ, thành ngữ,ca dao, dân ca, câu đố của các dân tộc ít người Việt Nam.
Từ khóa: Chân dungCon ngườiCái nhìnDân tộc KinhViệt Nam
Nguồn trích: Chân dung con người qua cái nhìn Việt Nam; Văn hóa Thông tin; Hà Nội (ĐKCB: VV.064841)

Tìm kiếm thêm