...
Phân loại DDC: 339.56
Thông tin xb: TP. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1993
Mô tả vật lý: 294tr, 19cm
Tóm tắt: Một số vấn đề liên quan đến xuất nhập khẩu: môi trường quốc tế, quảng cáo, đấu thầu
Từ khóa: Xuất nhập khẩuKinh tế

Tìm kiếm thêm