...
Phân loại DDC: 6C8-060.3
Tác giả: Nametnhicov, A.F.
Thông tin xb: H.: Khoa học và kỹ thuật, 1977
Mô tả vật lý: 285 tr., 21 cm
Tóm tắt: Ảnh hưởng của việc sử dụng các loại hoạt chất trong công nghiệp và cách bảo quản nguyên liệu trước khi đưa vào sản xuất. Sử dụng các chất men trong sản xuất thực phẩm. Các biện pháp nâng cao chất lượng khẩu vị của thực phẩm
Từ khóa: Hoá họcThực phẩm

Tìm kiếm thêm