...
Phân loại DDC: 72(V)1
Tác giả: Đinh, Văn Hạnh
Thông tin xb: Vũng Tàu: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, 1994
Mô tả vật lý: 47 tr., 19 cm
Tóm tắt: Nghệ thuật kiến trúc khu di tích nhà Lớn Long Sơn. Lược sử xã đảo Long Sơn và một số phong tục tập quán của nhân dân đảo Long Sơn
Từ khóa: Phong tục tập quánNghệ thuật kiến trúcLong Sơn

Tìm kiếm thêm