...
Phân loại DDC: 3K
Tác giả: Xtalin, I.V.
Thông tin xb: H.: Sự thật, 1976
Mô tả vật lý: 146tr, 19cm
Tóm tắt: Nguồn gốc lịch sử của chủ nghĩa Lênin. Phương pháp luận về chuyên chính vô sản, dân tộc, nông dân
Từ khóa: Chủ nghĩa Mác LêninChủ nghĩa xã hội

Tìm kiếm thêm