...
Phân loại DDC: 581.7
Tác giả: Esau, Katherine
Thông tin xb: H.: Khoa học và kỹ thuật, 1980
Mô tả vật lý: 404tr, 19cm
Tóm tắt: Các kiến thức cơ bản, hiện đại về khoa giải phẫu thực vật
Từ khóa: Thực vật họcSinh học

Tìm kiếm thêm