...
Phân loại DDC: 635.9-03
Tác giả: Dương Công Kiên
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Hội Hoa Lan và cây cảnh, 1993
Mô tả vật lý: 193 tr., 19 cm
Tóm tắt: Kỹ thuật lai tạo, nuôi trồng, nhân giống Hoa Lan
Từ khóa: Hoa LanLai tạoNhân giốngCây cảnhKhoa học kỹ thuật

Tìm kiếm thêm