...
Phân loại DDC: 7A8.5
Tác giả: Hoài Sơn
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1983
Mô tả vật lý: 154tr, 19cm
Tóm tắt: Một số kiến thức cơ bản về chiến thuật và những bài tập chiến thuật dành cầu thủ bóng đá
Từ khóa: Thể dục Thể thaoBóng đá

Tìm kiếm thêm