...
Phân loại DDC: 959.7
Tác giả: Nguyễn, Văn Hiệp
Thông tin xb: Bình Dương: [kxđ], 2016
Mô tả vật lý: 338 tr., 22 cm
Tóm tắt: Cuốn ''Sử liệu học và các nguồn sử liệu Việt Nam'' tạo điều kiện thuận lợi cho các đồng nghiệp , các bạn sinh viên có thêm tài liệu tham khảo , phục vụ tốt hơn cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập lịch sử, lưu trữ học, văn bản học và các ngành khoa học liên quan.
Từ khóa: Sử liệu học

Tìm kiếm thêm