...
Phân loại DDC: 303.483
Tác giả: Friedman, Thomas L.
Thông tin xb: TP. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2018
Mô tả vật lý: 692 tr., 23 cm
Tóm tắt: "Cảm ơn vì đến trễ" là một tác phẩm về lịch sử đương đại, đóng vai trò như một hướng dẫn thực hành cho việc suy nghĩ về kỷ nguyên tăng tốc này. Nó cũng là lập luận cho việc "đến trễ" tạm dừng để nhận thức sâu sắc kỷ nguyên lịch sử tuyệt vời mà chúng ta đang trải qua,...
Từ khóa: Đổi mới công nghệKhía cạnh xã hộiCông nghệ và văn minhĐịa lý học chính trịToàn cầu hóaVăn minh hiện đại

Tìm kiếm thêm