...
Phân loại DDC: 330.95694
Tác giả: Dan Senor
Thông tin xb: Hà Nội: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017
Mô tả vật lý: 326 tr., 24 cm
Tóm tắt: Khái quát về đất nước Israel thông qua những ví dụ cụ thể sinh động về những con người học hỏi không ngừng , sáng tạo không ngừng, tranh luận không ngừng để tìm được cách thức tối ưu nhất giải quyết công việc.
Từ khóa: Kinh tế thần kỳ

Tìm kiếm thêm