...
Phân loại DDC: 332.024
Tác giả: Kiyosaki Robert T.
Thông tin xb: TP. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2017
Mô tả vật lý: 456 tr., 21 cm
Tóm tắt: Giáo dục con cái khả năng tự phấn đấu, những cách làm tăng kiến thức về tài chính, gợi ý hướng đi, trình tự thực hiện các bước đi để có thể làm giàu.
Từ khóa: Tài chính cá nhânĐầu tưThành công

Tìm kiếm thêm