...
Phân loại DDC: 332.024
Tác giả: Khoo, Adam
Thông tin xb: TP. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2017
Mô tả vật lý: 184 tr.: minh họa, 20 cm
Tóm tắt: Chia sẻ những câu chuyện và kinh nghiệm sống của tác giả tới các bậc phụ huynh giúp họ hướng dẫn cho con em mình về giá trị của đồng tiền, những quan niệm về cách chi tiêu và làm ra tiền, đồng thời bảo đảm và phát huy được những giá trị gia đình.
Từ khóa: Dạy conTài chính cá nhân

Tìm kiếm thêm