...
Phân loại DDC: 808.51
Tác giả: Đặng Quốc Bảo
Thông tin xb: TP. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2017
Mô tả vật lý: 356 tr.: minh họa, 20 cm
Từ khóa: Nói trước công chúngBài diễn thuyết
Nguồn trích: Kỹ năng trình bày không chỉ của thiên tài; 2017; Trẻ; TP. Hồ Chí Minh (ĐKCB: VV.068542-VV.068543)

Tìm kiếm thêm