...
Phân loại DDC: 73(N)(084),709
Tác giả: Janson, H.W.
Thông tin xb: New York: Prentice-Haw, 1987
Mô tả vật lý: 472 p.: ill., 26 cm
Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử của nghệ thuật trên thế giới qua các thời kỳ (từ cổ xưa đến thời hiện đại).
Từ khóa: Nghệ thuậtHội họaKiến trúcNhiếp ảnh

Tìm kiếm thêm