...
Phân loại DDC: 8(V)1
Tác giả: Lê Đình Kủ
Thông tin xb: H.: Nxb. Hội Nhà văn, 1992
Mô tả vật lý: 345tr, 19cm
Tóm tắt: Nghiên cứu và phân tích tác phẩm truyện Kiều của Nguyễn Du
Từ khóa: Truyện KiềuNguyễn Du

Tìm kiếm thêm