...
Phân loại DDC: 335
Tác giả: Nguyễn Thị Liên Diệp
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Trường đại học kinh tế, 1993
Mô tả vật lý: 327tr., 20cm
Tóm tắt: Cơ sở khoa học quản lý kinh tế, tổ chức hoạch định, điều khiển, kiểm tra trong quản trị
Từ khóa: Quản trịQuản lý

Tìm kiếm thêm