...
Phân loại DDC: 305.8009597
Tác giả: Huard, Pierre
Thông tin xb: Paris: Imprimerie Nationle
Mô tả vật lý: 452 p.: minh họa, 23 cm
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quát điều kiện tự nhiên, lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội...của Việt Nam
Từ khóa: Vị trí địa lýViệt Nam

Tìm kiếm thêm