...
Phân loại DDC: 305.8009597
Tác giả: Huard, Pierre
Thông tin xb: Paris: E''cole Francaise D''Extreme-orien, 1954
Mô tả vật lý: 356 p.: Minh họa, 24 cm
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quát về Việt Nam:Địa lý, văn hóa xã hội, chính trị, kinh tế, dân tộc, truyền thống và nghệ thuật...
Từ khóa: Vị trí địa lýVăn hóa xã hộiChính trịKinh tếViệt Nam

Tìm kiếm thêm