...
Phân loại DDC: 632.82
Nhan đề dịch: Tàu thuyền đánh cá trên thế giới
Tác giả: Traung, Jan-olof
Thông tin xb: London: Fishing News(Book) Ltd, 1960
Mô tả vật lý: 781 tr.: minh hoạ, 29 cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số vùng biển, kỹ thuật khai thác hải sản và các loại tàu thuyền ngư cụ trên thế giới
Từ khóa: Đánh bắt cáTàu thuyềnHải sảnVùng biển

Tìm kiếm thêm