Tìm thấy 6798 Kết quả

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Phân loại DDC: V21
  Tác giả: Hải Bằng
  Thông tin xb: Huế: Nxb. Thuận Hoá, 19962005
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 2.
  Phân loại DDC: V21
  Tác giả: Phương Đài
  Thông tin xb: H.: Văn nghệ, 19952005
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 3.
  Phân loại DDC: V21
  Tác giả: Chu Hồng Qúy
  Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 19902005
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 4.
  Phân loại DDC: V21
  Tác giả: Nguyễn Đình
  Thông tin xb: H.: Văn học, 19612005
  Nguồn tài liệu: Bộ sưu tập
 • 5.
  Phân loại DDC: 895.922803
  Tác giả: Kiều Vượng
  Thông tin xb: Hà Nội: Nxb. Hội Nhà văn, 42006
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 6.
  Phân loại DDC: 895.922803
  Tác giả: Hoa Quyên
  Thông tin xb: Hà Nội: Lao động, 9200
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 7.
  Phân loại DDC: 895.92280334
  Tác giả: Sơn Nam
  Thông tin xb: TP. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2018
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 8.
  Phân loại DDC: 959.77
  Tác giả: Sơn Nam
  Thông tin xb: TP. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2018
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 9.
  Phân loại DDC: 895.92284
  Tác giả: Nguyễn, Việt Hà
  Thông tin xb: TP. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2018
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 10.
  Phân loại DDC: 895.9223
  Tác giả: Vũ, Tú Nam
  Thông tin xb: Hà Nội: Nxb. Hội Nhà Văn, 2018
  Nguồn tài liệu: Sách đơn