Trưng bày tài liệu chủ đề: Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc

  • 24/06/2022
  • 132
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

     Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Người khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”. Theo Người: “Một gia đình mới, một gia đình tốt là một gia đình mà trong đó các thành viên trong gia đình phải biết yêu thương, tôn trọng lẫn nhau, chia sẻ những khó khăn trong công việc cùng nhau, nam nữ bình đẳng. Phải đề cao và tôn trọng người phụ nữ”.

     Với chủ đề Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc, Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) tiến hành trưng bày tài liệu nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6 gắn với Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình tại không gian Phòng Đọc tổng hợp. Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và hành động của từng cá nhân, gia đình và toàn xã hội về vị trí, vai trò của công tác gia đình trong tình hình mới.


Trưng bày sách dịp này, giới thiệu đến bạn đọc gần 1.000 tài liệu thuộc các lĩnh vực:Văn hóa ứng xử trong gia đình truyền thống Việt Nam; Gia đình với việc chăm sóc, nuôi dạy con cái; Gia đình trong phát triển kinh tế...


Một số tài liệu được trưng bày

     Hy vọng, trưng bày lần này sẽ góp phần nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và toàn xã hội về vị trí, vai trò của công tác gia đình đối với sự nghiệp phát triển đất nước; đồng thời, thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng xã hội, nòng cốt là xây dựng văn hóa gia đình hướng tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Đồng thời tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội; kế thừa, vun đắp truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, gia đình Việt Nam.

     Trưng bày tài liệu dịp này kéo dài từ ngày 22/6 đến ngày 07/7/2022.

     Trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc.

Thảo My

Phòng Công tác Bạn đọc – Thư viện tỉnh BR-VT