Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

  • 21/09/2023
  • 156

Kế hoạch đề ra mục đích nhằm phát huy sự tham gia của mọi tầng lớp Nhân dân vào quá trình xây dựng, thực thi và giám sát việc thực thi chính sách, nâng cao chất lượng điều hành, quản trị và hành chính công của bộ máy chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở, xây dựng nền hành chính minh bạch, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp, thống nhất, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp đối với Nhân dân; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn; tiếp tục duy trì các nội dung thành phần đạt điểm số cao; đồng thời cải thiện đối với các nội dung thành phần có điểm số thấp của Chỉ số PAPI năm 2022 để cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI cấp tỉnh năm 2023.

Để cải thiện hiệu quả phục vụ Nhân dân của chính quyền địa phương, nâng cao Chỉ số PAPI cấp tỉnh năm 2023, UBND tỉnh yêu cầu, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là UBND cấp huyện) và UBND các xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã) thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Rà soát, đánh giá lại chất lượng việc triển khai các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ về cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 về cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

2. Xây dựng Kế hoạch, tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao để cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI cấp tỉnh năm 2023.

3. Tiếp tục quán triệt về nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đặc biệt là cấp cơ sở về mục đích, ý nghĩa, bản chất của Chỉ số PAPI; những lợi ích của Chỉ số mang lại đối với công tác điều hành của chính quyền, trách nhiệm của chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và phục vụ người dân; xác định trách nhiệm của các ngành, các cấp và các tổ chức cá nhân trong việc cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI cấp tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

4. Nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ của CBCCVC trong thực thi công vụ, khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết TTHC. Thực hiện nghiêm việc xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với các trường hợp trễ hẹn, sai sót trong giải quyết TTHC.

5. Tuyên truyền tới người dân về những nỗ lực của các cấp, các ngành các đơn vị trong vận hành chính quyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn; những thành quả trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

6. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp cho đội ngũ CBCCVC để cải thiện, nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ trong thực thi công vụ, khắc phục tồn tại, hạn chế, thiếu sót đối với những chỉ tiêu qua khảo sát người dân đánh giá thấp.

7. Kịp thời biểu dương khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân đã thực 'hiện tốt, có nhiều giải pháp, sáng kiến hay góp phần cải thiện các nội dung Chỉ số PAPI.

UBND tỉnh giao trách nhiệm các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tiến hành rà soát những nội dung còn hạn chế thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao theo kết quả đánh giá xếp hạng Chỉ số PAPI năm 2022 của tỉnh và xây dựng kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI năm 2023 gửi về Sở Nội vụ trước ngày 08/8/2023 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI cấp tỉnh năm 2023 và báo cáo kết quả định kỳ hàng quý về UBND tỉnh; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI của các cơ quan, đơn vị, địa phương (lng ghép vào kế hoạch kiểm tra CCHC của tỉnh) để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện để tham mưu UBND tỉnh có giải pháp tháo gỡ, điều chỉnh cho phù hợp.

Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để xem xét, chỉ đạo./.

(Nguồn: Quyết định số 1732/QĐ-UBND)