Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện

  • 21/02/2024
  • 257

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh.

Ngày 07 tháng 12 năm 2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, theo đó viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện của hạng cao hơn. Để phù hợp với quy định mới, Dự thảo Thông tư này quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh.

Tiêu chuẩn, điều kiện chung: (1) Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức); (2) Có vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức còn thiếu ứng với hạng chức danh viên chức xét thăng hạng; (3)  Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và cử viên chức xét thăng hạng.

Dự kiến tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện được quy định tương ứng với các hạng cụ thể như sau:

Tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng I

Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng II lên thư viện viên hạng I khi đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện chung và một trong các điều kiện sau đây:

– Được bổ nhiệm giữ chức vụ người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về thư viện trực thuộc cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh và có ít nhất 01 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng II.

– Được bổ nhiệm giữ chức vụ cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về thư viện trực thuộc cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh và có ít nhất 02 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng II.

– Được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh trở lên do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác và có ít nhất 03 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng II.

Tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng II

Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng III lên thư viện viên hạng II khi đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện chung và một trong các điều kiện sau đây:

– Được bổ nhiệm giữ chức vụ người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về thư viện trực thuộc cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

– Được bổ nhiệm giữ chức vụ cấp phòng và tương đương của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh và 01 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng III.

– Được tặng bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh trở lên do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác và có ít nhất 02 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng III.

Tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng III

Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng IV lên thư viện viên hạng III khi đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện chung và đang làm công việc ở vị trí việc làm phù hợp với chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng III.

Dự thảo Thông tư đang được gửi lấy ý kiến rộng rãi và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 60 ngày (đến hết ngày 06/4/2024).

Phương Linh

Nguồn: vuthuvien.bvhttdl.gov.vn

  • Minh Thư (Vietnam+)